Mooka Pancha Sathi Lyrics in Tamil

Mooka Pancha Sathi Lyrics in Tamil

காரணபரசித்3ரூபா காஂசீபுரஸீம்நி காமபீட2க3தா |
காசந விஹரதி கருணா காஶ்மீரஸ்தப3ககோமலாங்க3லதா ‖1‖

கஂசந காஂசீநிலயம் கரத்4ருதகோத3ண்ட3பா3ணஸ்ருணிபாஶம் |
கடி2நஸ்தநப4ரநம்ரம் கைவல்யாநந்த3கந்த3மவலம்பே3 ‖2‖

சிந்திதப2லபரிபோஷணசிந்தாமணிரேவ காஂசிநிலயா மே |
சிரதரஸுசரிதஸுலபா4 சித்தம் ஶிஶிரயது சித்ஸுகா2தா4ரா ‖3‖

குடிலகசம் கடி2நகுசம் குந்த3ஸ்மிதகாந்தி குஂகுமச்சா2யம் |
குருதே விஹ்ருதிம் காஂச்யாம் குலபர்வதஸார்வபௌ4மஸர்வஸ்வம் ‖4‖

பஂசஶரஶாஸ்த்ரபோ3த4நபரமாசார்யேண த்3ருஷ்டிபாதேந |
காஂசீஸீம்நி குமாரீ காசந மோஹயதி காமஜேதாரம் ‖5‖

பரயா காஂசீபுரயா பர்வதபர்யாயபீநகுசப4ரயா |
பரதந்த்ரா வயமநயா பஂகஜஸப்3ரஹ்மசாரிலோசநயா ‖6‖

ஐஶ்வர்யமிந்து3மௌலேரைகத்ம்யப்ரக்ருதி காஂசிமத்4யக3தம் |
ஐந்த3வகிஶோரஶேக2ரமைத3ம்பர்யம் சகாஸ்தி நிக3மாநாம் ‖7‖

ஶ்ரிதகம்பஸீமாநம் ஶிதி2லிதபரமஶிவதை4ர்யமஹிமாநம் |
கலயே படலிமாநம் கஂசந கஂசுகிதபு4வநபூ4மாநம் ‖8‖

ஆத்3ருதகாஂசீநிலயமாத்3யாமாரூட4யௌவநாடோபாம் |
ஆக3மவதம்ஸகலிகாமாநந்தா3த்3வைதகந்த3லீம் வந்தே3 ‖9‖

துங்கா3பி4ராமகுசப4ரஶ்ருங்கா3ரிதமாஶ்ரயாமி காஂசிக3தம் |
க3ங்கா3த4ரபரதந்த்ரம் ஶ்ருங்கா3ராத்3வைததந்த்ரஸித்3தா4ந்தம் ‖1௦‖

காஂசீரத்நவிபூ4ஷாம் காமபி கந்த3ர்பஸூதிகாபாங்கீ3ம் |
பரமாம் கலாமுபாஸே பரஶிவவாமாஂகபீடி2காஸீநாம் ‖11‖

கம்பாதீசராணாம் கருணாகோரகிதத்3ருஷ்டிபாதாநாம் |
கேலீவநம் மநோ மே கேஷாஂசித்3ப4வது சித்3விலாஸாநாம் ‖12‖

ஆம்ரதருமூலவஸதேராதி3மபுருஷஸ்ய நயநபீயூஷம் |
ஆரப்3த4யௌவநோத்ஸவமாம்நாயரஹஸ்யமந்தரவலம்பே3 ‖13‖

அதி4காஂசி பரமயோகி3பி4ராதி3மபரபீட2ஸீம்நி த்3ருஶ்யேந |
அநுப3த்3த4ம் மம மாநஸமருணிமஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதா3யேந ‖14‖

அஂகிதஶஂகரதே3ஹாமஂகுரிதோரோஜகஂகணாஶ்லேஷைஃ |
அதி4காஂசி நித்யதருணீமத்3ராக்ஷம் காஂசித3த்3பு4தாம் பா3லாம் ‖15‖

மது4ரத4நுஷா மஹீத4ரஜநுஷா நந்தா3மி ஸுரபி4பா3ணஜுஷா |
சித்3வபுஷா காஂசிபுரே கேலிஜுஷா ப3ந்து4ஜீவகாந்திமுஷா ‖16‖

மது4ரஸ்மிதேந ரமதே மாம்ஸலகுசபா4ரமந்த3க3மநேந |
மத்4யேகாஂசி மநோ மே மநஸிஜஸாம்ராஜ்யக3ர்வபீ3ஜேந ‖17‖

த4ரணிமயீம் தரணிமயீம் பவநமயீம் க3க3நத3ஹநஹோத்ருமயீம் |
அம்பு3மயீமிந்து3மயீமம்பா3மநுகம்பமாதி3மாமீக்ஷே ‖18‖

லீநஸ்தி2தி முநிஹ்ருத3யே த்4யாநஸ்திமிதம் தபஸ்யது3பகம்பம் |
பீநஸ்தநப4ரமீடே3 மீநத்4வஜதந்த்ரபரமதாத்பர்யம் ‖19‖

ஶ்வேதா மந்த2ரஹஸிதே ஶாதா மத்4யே ச வாட்3ப4நோதீதா |
ஶீதா லோசநபாதே ஸ்பீ2தா குசஸீம்நி ஶாஶ்வதீ மாதா ‖2௦‖

புரதஃ கதா3 ந கரவை புரவைரிவிமர்த3புலகிதாங்க3லதாம் |
புநதீம் காஂசீதே3ஶம் புஷ்பாயுத4வீர்யஸரஸபரிபாடீம் ‖21‖

புண்யா காபி புரந்த்4ரீ புங்கி2தகந்த3ர்பஸம்பதா3 வபுஷா |
புலிநசரீ கம்பாயாஃ புரமத2நம் புலகநிசுலிதம் குருதே ‖22‖

தநிமாத்3வைதவலக்3நம் தருணாருணஸம்ப்ரதா3யதநுலேக2ம் |
தடஸீமநி கம்பாயாஸ்தருணிமஸர்வஸ்வமாத்3யமத்3ராக்ஷம் ‖23‖

பௌஷ்டிககர்மவிபாகம் பௌஷ்பஶரம் ஸவித4ஸீம்நி கம்பாயாஃ |
அத்3ராக்ஷமாத்தயௌவநமப்4யுத3யம் கஂசித3ர்த4ஶஶிமௌலைஃ ‖24‖

ஸம்ஶ்ரிதகாஂசீதே3ஶே ஸரஸிஜதௌ3ர்பா4க்3யஜாக்3ரது3த்தம்ஸே |
ஸம்விந்மயே விலீயே ஸாரஸ்வதபுருஷகாரஸாம்ராஜ்யே ‖25‖

மோதி3தமது4கரவிஶிக2ம் ஸ்வாதி3மஸமுதா3யஸாரகோத3ண்ட3ம் |
ஆத்3ருதகாஂசீகே2லநமாதி3மமாருண்யபே4த3மாகலயே ‖26‖

உரரீக்ருதகாஂசிபுரீமுபநிஷத3ரவிந்த3குஹரமது4தா4ராம் |
உந்நம்ரஸ்தநகலஶீமுத்ஸவலஹரீமுபாஸ்மஹே ஶம்போ4ஃ ‖27‖

ஏணஶிஶுதீ3ர்க4லோசநமேநஃபரிபந்தி2 ஸந்ததம் பஜ4தாம் |
ஏகாம்ரநாதஜ2ீவிதமேவம்பத3தூ3ரமேகமவலம்பே3 ‖28‖

ஸ்மயமாநமுக2ம் காஂசீப4யமாநம் கமபி தே3வதாபே4த3ம் |
த3யமாநம் வீக்ஷ்ய முஹுர்வயமாநந்தா3ம்ருதாம்பு3தௌ4 மக்3நாஃ ‖29‖

குதுகஜுஷி காஂசிதே3ஶே குமுத3தபோராஶிபாகஶேக2ரிதே |
குருதே மநோவிஹாரம் குலகி3ரிபரிப்3ருட4குலைகமணிதீ3பே ‖3௦‖

வீக்ஷேமஹி காஂசிபுரே விபுலஸ்தநகலஶக3ரிமபரவஶிதம் |
வித்3ருமஸஹசரதே3ஹம் விப்4ரமஸமவாயஸாரஸந்நாஹம் ‖31‖

குருவிந்த3கோ3த்ரகா3த்ரம் கூலசரம் கமபி நௌமி கம்பாயாஃ |
கூலஂகஷகுசகும்ப4ம் குஸுமாயுத4வீர்யஸாரஸம்ரம்ப4ம் ‖32‖

குடூ3மலிதகுசகிஶோரைஃ குர்வாணைஃ காஂசிதே3ஶஸௌஹார்த3ம் |
குஂகுமஶோணைர்நிசிதம் குஶலபத2ம் ஶம்பு4ஸுக்ருதஸம்பா4ரைஃ ‖33‖

அஂகிதகசேந கேநசித3ந்தஂ4கரணௌஷதே4ந கமலாநாம் |
அந்தஃபுரேண ஶம்போ4ரலஂக்ரியா காபி கல்ப்யதே காஂச்யாம் ‖34‖

ஊரீகரோமி ஸந்ததமூஷ்மலபா2லேந லலிதம் பும்ஸா |
உபகம்பமுசிதகே2லநமுர்வீத4ரவம்ஶஸம்பது3ந்மேஷம் ‖35‖

அஂகுரிதஸ்தநகோரகமஂகாலஂகாரமேகசூதபதேஃ |
ஆலோகேமஹி கோமலமாக3மஸம்லாபஸாரயாதா2ர்த்2யம் ‖36‖

புஂஜிதகருணமுதஂ3சிதஶிஂஜிதமணிகாஂசி கிமபி காஂசிபுரே |
மஂஜரிதம்ருது3லஹாஸம் பிஂஜரதநுருசி பிநாகிமூலத4நம் ‖37‖

லோலஹ்ருத3யோஸ்தி ஶம்போ4ர்லோசநயுக3லேந லேஹ்யமாநாயாம் |
லலிதபரமஶிவாயாம் லாவண்யாம்ருததரங்க3மாலாயாம் ‖38‖

மது4கரஸஹசரசிகுரைர்மத3நாக3மஸமயதீ3க்ஷிதகடாக்ஷைஃ |
மண்டி3தகம்பாதீரைர்மங்க3லகந்தை3ர்மமாஸ்து ஸாரூப்யம் ‖39‖

வத3நாரவிந்த3வக்ஷோவாமாஂகதடீவஶம்வதீ3பூ4தா |
பூருஷத்ரிதயே த்ரேதா4 புரந்த்4ரிரூபா த்வமேவ காமாக்ஷி ‖4௦‖

பா3தா4கரீம் ப4வாப்3தே4ராதா4ராத்3யம்பு3ஜேஷு விசரந்தீம் |
ஆதா4ரீக்ருதகாஂசீ போ3தா4ம்ருதவீசிமேவ விம்ருஶாமஃ ‖41‖

கலயாம்யந்தஃ ஶஶத4ரகலயாஂகிதமௌலிமமலசித்3வலயாம் |
அலயாமாக3மபீடீ2நிலயாம் வலயாஂகஸுந்த3ரீமம்பா3ம் ‖42‖

ஶர்வாதி3பரமஸாத4ககு3ர்வாநீதாய காமபீடஜ2ுஷே |
ஸர்வாக்ருதயே ஶோணிமக3ர்வாயாஸ்மை ஸமர்ப்யதே ஹ்ருத3யம் ‖43‖

ஸமயா ஸாந்த்4யமயூகை2ஃ ஸமயா பு3த்3த4யா ஸதை3வ ஶீலிதயா |
உமயா காஂசீரதயா ந மயா லப்4யதே கிம் நு தாதா3த்ம்யம் ‖44‖

ஜந்தோஸ்தவ பத3பூஜநஸந்தோஷதரங்கி3தஸ்ய காமாக்ஷி |
வந்தோ4 யதி3 ப4வதி புநஃ ஸிந்தோ4ரம்ப4ஸ்ஸு ப3ம்ப்4ரமீதி ஶிலா ‖45‖

குண்ட3லி குமாரி குடிலே சண்டி3 சராசரஸவித்ரி சாமுண்டே3 |
கு3ணிநி கு3ஹாரிணி கு3ஹ்யே கு3ருமூர்தே த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ‖46‖

அபி4தா3க்ருதிர்பி4தா3க்ருதிரசிதா3க்ருதிரபி சிதா3க்ருதிர்மாதஃ |
அநஹந்தா த்வமஹந்தா ப்4ரமயஸி காமாக்ஷி ஶாஶ்வதீ விஶ்வம் ‖47‖

ஶிவ ஶிவ பஶ்யந்தி ஸமம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷிதாஃ புருஷாஃ |
விபிநம் ப4வநமமித்ரம் மித்ரம் லோஷ்டம் ச யுவதிபி3ம்போ3ஷ்ட2ம் ‖48‖

காமபரிபந்தி2காமிநி காமேஶ்வரி காமபீட2மத்4யக3தே |
காமது3கா4 ப4வ கமலே காமகலே காமகோடி காமாக்ஷி ‖49‖

மத்4யேஹ்ருத3யம் மத்4யேநிடிலம் மத்4யேஶிரோபி வாஸ்தவ்யாம் |
சண்ட3கரஶக்ரகார்முகசந்த்3ரஸமாபா4ம் நமாமி காமாக்ஷீம் ‖5௦‖

அதி4காஂசி கேலிலோலைரகி2லாக3மயந்த்ரதந்த்ரமயைஃ |
அதிஶீதம் மம மாநஸமஸமஶரத்3ரோஹிஜீவநோபாயைஃ ‖51‖

நந்த3தி மம ஹ்ருதி3 காசந மந்தி3ரயந்தா நிரந்தரம் காஂசீம் |
இந்து3ரவிமண்ட3லகுசா பி3ந்து3வியந்நாத3பரிணதா தருணீ ‖52‖

ஶம்பாலதாஸவர்ணம் ஸம்பாத3யிதும் ப4வஜ்வரசிகித்ஸாம் |
லிம்பாமி மநஸி கிஂசந கம்பாதடரோஹி ஸித்3த4பை4ஷஜ்யம் ‖53‖

அநுமிதகுசகாடி2ந்யாமதி4வக்ஷஃபீட2மங்கஜ3ந்மரிபோஃ |
ஆநந்த3தா3ம் பஜ4ே தாமாநங்க3ப்3ரஹ்மதத்வபோ3த4ஸிராம் ‖54‖

ஐக்ஷிஷி பாஶாஂகுஶத4ரஹஸ்தாந்தம் விஸ்மயார்ஹவ்ருத்தாந்தம் |
அதி4காஂசி நிக3மவாசாம் ஸித்3தா4ந்தம் ஶூலபாணிஶுத்3தா4ந்தம் ‖55‖

ஆஹிதவிலாஸப4ங்கீ3மாப்3ரஹ்மஸ்தம்ப3ஶில்பகல்பநயா |
ஆஶ்ரிதகாஂசீமதுலாமாத்3யாம் விஸ்பூ2ர்திமாத்3ரியே வித்3யாம் ‖56‖

மூகோபி ஜடிலது3ர்க3திஶோகோபி ஸ்மரதி யஃ க்ஷணம் ப4வதீம் |
ஏகோ ப4வதி ஸ ஜந்துர்லோகோத்தரகீர்திரேவ காமாக்ஷி ‖57‖

பஂசத3ஶவர்ணரூபம் கஂசந காஂசீவிஹாரதௌ4ரேயம் |
பஂசஶரீயம் ஶம்போ4ர்வஂசநவைத3க்3த்4யமூலமவலம்பே3 ‖58‖

பரிணதிமதீம் சதுர்தா4 பத3வீம் ஸுதி4யாம் ஸமேத்ய ஸௌஷும்நீம் |
பஂசாஶத3ர்ணகல்பிதமத3ஶில்பாம் த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ‖59‖

ஆதி3க்ஷந்மம கு3ருராடா3தி3க்ஷாந்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்3யாம் |
ஸ்வாதி3ஷ்ட2சாபத3ண்டா3ம் நேதி3ஷ்டா2மேவ காமபீட2க3தாம் ‖6௦‖

Know more: Pogathe Pogathe Song Lyrics in Tamil

துஷ்யாமி ஹர்ஷிதஸ்மரஶாஸநயா காஂசிபுரக்ருதாஸநயா |
ஸ்வாஸநயா ஸகலஜக3த்3பா4ஸநயா கலிதஶம்ப3ராஸநயா ‖61‖

ப்ரேமவதீ கம்பாயாம் ஸ்தே2மவதீ யதிமநஸ்ஸு பூ4மவதீ |
ஸாமவதீ நித்யகி3ரா ஸோமவதீ ஶிரஸி பா4தி ஹைமவதீ ‖62‖

கௌதுகிநா கம்பாயாம் கௌஸுமசாபேந கீலிதேநாந்தஃ |
குலதை3வதேந மஹதா குட்3மலமுத்3ராம் து4நோது நஃப்ரதிபா4 ‖63‖

யூநா கேநாபி மிலத்3தே3ஹா ஸ்வாஹாஸஹாயதிலகேந |
ஸஹகாரமூலதே3ஶே ஸம்வித்3ரூபா குடும்பி3நீ ரமதே ‖64‖

குஸுமஶரக3ர்வஸம்பத்கோஶக்3ருஹம் பா4தி காஂசிதே3ஶக3தம் |
ஸ்தா2பிதமஸ்மிந்கத2மபி கோ3பிதமந்தர்மயா மநோரத்நம் ‖65‖

த3க்3த4ஷட3த்4வாரண்யம் த3ரத3லிதகுஸும்ப4ஸம்ப்4ருதாருண்யம் |
கலயே நவதாருண்யம் கம்பாதடஸீம்நி கிமபி காருண்யம் ‖66‖

அதி4காஂசி வர்த4மாநாமதுலாம் கரவாணி பாரணாமக்ஷ்ணோஃ |
ஆநந்த3பாகபே4தா3மருணிமபரிணாமக3ர்வபல்லவிதாம் ‖67‖

பா3ணஸ்ருணிபாஶகார்முகபாணிமமும் கமபி காமபீட2க3தம் |
ஏணத4ரகோணசூட3ம் ஶோணிமபரிபாகபே4த3மாகலயே ‖68‖

கிம் வா ப2லதி மமாந்யௌர்பி3ம்பா3த4ரசும்பி3மந்த3ஹாஸமுகீ2 |
ஸம்பா3த4கரீ தமஸாமம்பா3 ஜாக3ர்தி மநஸி காமாக்ஷீ ‖69‖

மஂசே ஸதா3ஶிவமயே பரிஶிவமயலலிதபௌஷ்பபர்யஂகே |
அதி4சக்ரமத்4யமாஸ்தே காமாக்ஷீ நாம கிமபி மம பா4க்3யம் ‖7௦‖

ரக்ஷ்யோஸ்மி காமபீடீ2லாஸிகயா க4நக்ருபாம்பு3ராஶிகயா |
ஶ்ருதியுவதிகுந்தலீமணிமாலிகயா துஹிநஶைலபா3லிகயா ‖71‖

லீயே புரஹரஜாயே மாயே தவ தருணபல்லவச்சா2யே |
சரணே சந்த்3ராப4ரணே காஂசீஶரணே நதார்திஸம்ஹரணே ‖72‖

மூர்திமதி முக்திபீ3ஜே மூர்த்4நி ஸ்தப3கிதசகோரஸாம்ராஜ்யே |
மோதி3தகம்பாகூலே முஹுர்முஹுர்மநஸி முமுதி3ஷாஸ்மாகம் ‖73‖

வேத3மயீம் நாத3மயீம் பி3ந்து3மயீம் பரபதோ3த்3யதி3ந்து3மயீம் |
மந்த்ரமயீம் தந்த்ரமயீம் ப்ரக்ருதிமயீம் நௌமி விஶ்வவிக்ருதிமயீம் ‖74‖

புரமத2நபுண்யகோடீ புஂஜிதகவிலோகஸூக்திரஸதா4டீ |
மநஸி மம காமகோடீ விஹரது கருணாவிபாகபரிபாடீ ‖75‖

குடிலம் சடுலம் ப்ருது2லம் ம்ருது3லம் கசநயநஜக4நசரணேஷு |
அவலோகிதமவலம்பி3தமதி4கம்பாதடமமேயமஸ்மாபி4ஃ ‖76‖

ப்ரத்யங்முக்2யா த்3ருஷ்டயா ப்ரஸாத3தீ3பாஂகுரேண காமாக்ஷ்யாஃ |
பஶ்யாமி நிஸ்துலமஹோ பசேலிமம் கமபி பரஶிவோல்லாஸம் ‖77‖

வித்3யே விதா4த்ருவிஷயே காத்யாயநி காலி காமகோடிகலே |
பா4ரதி பை4ரவி ப4த்3ரே ஶாகிநி ஶாம்ப4வி ஶிவே ஸ்துவே ப4வதீம் ‖78‖

மாலிநி மஹேஶசாலிநி காஂசீகே2லிநி விபக்ஷகாலிநி தே |
ஶூலிநி வித்3ருமஶாலிநி ஸுரஜநபாலிநி கபாலிநி நமோஸ்து ‖79‖

தே3ஶிக இதி கிம் ஶஂகே தத்தாத்3ருக்தவ நு தருணிமோந்மேஷஃ |
காமாக்ஷி ஶூலபாணேஃ காமாக3மஸமயதீ3க்ஷாயாம் ‖8௦‖

வேதண்ட3கும்ப4ட3ம்ப3ரவைதண்டி3ககுசப4ரார்தமத்4யாய |
குஂகுமருசே நமஸ்யாம் ஶஂகரநயநாம்ருதாய ரசயாமஃ ‖81‖

அதி4காஂசிதமணிகாஂசநகாஂசீமதி4காஂசி காஂசித3த்3ராக்ஷம் |
அவநதஜநாநுகம்பாமநுகம்பாகூலமஸ்மத3நுகூலாம் ‖82‖

பரிசிதகம்பாதீரம் பர்வதராஜந்யஸுக்ருதஸந்நாஹம் |
பரகு3ருக்ருபயா வீக்ஷே பரமஶிவோத்ஸங்க3மங்க3லாப4ரணம் ‖83‖

த3க்3த4மத3நஸ்ய ஶம்போ4ஃ ப்ரதீ2யஸீம் ப்3ரஹ்மசர்யவைத3க்3தீ4ம் |
தவ தே3வி தருணிமஶ்ரீசதுரிமபாகோ ந சக்ஷமே மாதஃ ‖84‖

மதஜ3லதமாலபத்ரா வஸநிதபத்ரா கராத்3ருதகா2நித்ரா |
விஹரதி புலிந்த3யோஷா கு3ஂஜாபூ4ஷா ப2ணீந்த்3ரக்ருதவேஷா ‖85‖

அஂகே ஶுகிநீ கீ3தே கௌதுகிநீ பரிஸரே ச கா3யகிநீ |
ஜயஸி ஸவிதே4ம்ப3 பை4ரவமண்ட3லிநீ ஶ்ரவஸி ஶங்க2குந்ட3லிநீ ‖86‖

ப்ரணதஜநதாபவர்கா3 க்ருதப3ஹுஸர்கா3 ஸஸிம்ஹஸம்ஸர்கா3 |
காமாக்ஷி முதி3தப4ர்கா3 ஹதரிபுவர்கா3 த்வமேவ ஸா து3ர்கா3 ‖87‖

ஶ்ரவணசலத்3வேதண்டா3 ஸமரோத்3த3ண்டா3 து4தாஸுரஶிக2ண்டா3 |
தே3வி கலிதாந்த்ரஷண்டா3 த்4ருதநரமுண்டா3 த்வமேவ சாமுண்டா3 ‖88‖

உர்வீத4ரேந்த்3ரகந்யே த3ர்வீப4ரிதேந ப4க்தபூரேண |
கு3ர்வீமகிஂசநார்தி க2ர்வீகுருஷே த்வமேவ காமாக்ஷி ‖89‖

தாடி3தரிபுபரிபீட3நப4யஹரண நிபுணஹலமுஸலா |
க்ரோட3பதிபீ4ஷணமுகீ2 க்ரீட3ஸி ஜக3தி த்வமேவ காமாக்ஷி ‖9௦‖

ஸ்மரமத2நவரணலோலா மந்மத2ஹேலாவிலாஸமணிஶாலா |
கநகருசிசௌர்யஶீலா த்வமம்ப3 பா3லா கராப்3ஜத்4ருதமாலா ‖91‖

விமலபடீ கமலகுடீ புஸ்தகருத்3ராக்ஷஶஸ்தஹஸ்தபுடீ |
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலாக்ஷீ கலிதவிபஂசீ விபா4ஸி வைரிஂசீ ‖92‖

குஂகுமருசிபிங்க3மஸ்ருக்பஂகிலமுண்டா3லிமண்டி3தம் மாதஃ |
ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீ3யஸங்க3மகலாமந்தீ3ப4வத்கௌதுகஃ
ஜயதி தவ ரூபதே4யம் ஜபபடபுஸ்தகவராப4யகராப்3ஜம் ‖93‖

கநகமணிகலிதபூ4ஷாம் காலாயஸகலஹஶீலகாந்திகலாம் |
காமாக்ஷி ஶீலயே த்வாம் கபாலஶூலாபி4ராமகரகமலாம் ‖94‖

லோஹிதிமபுஂஜமத்4யே மோஹிதபு4வநே முதா3 நிரீக்ஷந்தே |
வத3நம் தவ குவயுக3லம் காஂசீஸீமாம் ச கேபி காமாக்ஷி ‖95‖

ஜலதி4த்3விகு3ணிதஹுதப3ஹதி3ஶாதி3நேஶ்வரகலாஶ்விநேயத3லைஃ |
நலிநைர்மஹேஶி க3ச்ச2ஸி ஸர்வோத்தரகரகமலத3லமமலம் ‖96‖

ஸத்க்ருததே3ஶிகசரணாஃ ஸபீ3ஜநிர்பீ3ஜயோக3நிஶ்ரேண்யா |
அபவர்க3ஸௌத4வலபீ4மாரோஹந்த்யம்ப3 கேபி தவ க்ருபயா ‖97‖

அந்தரபி ப3ஹிரபி த்வம் ஜந்துததேரந்தகாந்தக்ருத3ஹந்தே |
சிந்திதஸந்தாநவதாம் ஸந்ததமபி தந்தநீஷி மஹிமாநம் ‖98‖

கலமஂஜுலவாக3நுமிதக3லபஂஜரக3தஶுகக்3ரஹௌத்கண்ட்2யாத் |
அம்ப3 ரத3நாம்ப3ரம் தே பி3ம்ப3ப2லம் ஶம்ப3ராரிணா ந்யஸ்தம் ‖99‖

ஜய ஜய ஜக3த3ம்ப3 ஶிவே ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்3ரிஸுதே |
ஜய ஜய மஹேஶத3யிதே ஜய ஜய சித்3க3க3நகௌமுதீ3தா4ரே ‖1௦௦‖

ஆர்யாஶதகம் ப4க்த்யா பட2தாமார்யாகடாக்ஷேண |
நிஸ்ஸரதி வத3நகமலாத்3வாணீ பீயூஷதோ4ரணீ தி3வ்யா ‖1௦1‖

‖ இதி ஆர்யாஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ‖

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.